Prosazování genderové
rovnosti

Koukáme vládě pod prsty, jak důsledně dodržuje zásady rovných příležitostí, které si sama stanovila nebo se k nim v rámci Evropy přihlásila. Pokud se nám něco nelíbí, podáváme podněty prostřednictvím Rady vlády pro Rovné příležitosti žen a mužů. Pracujeme na tom, aby všichni lidé - bez ohledu na to, v jaké kategorii pohlaví se narodili - mohli šťastně žít a rozvíjet svoje schopnosti, aniž by přitom naráželi na skleněné stropy.

 

GENDERMAN

Ocenění Genderman roku 2023 získali vysoce postavení politici Michal Zuna (poslanec a zastupitel), Martin, Dvořák (ministr), Luděk Niedermayer (europoslanec) a osobnosti Daniel Bartoň (advokát), David František Wágner (politik), Lukáš Talpa (projekt Patron).

Záznam z udílení cen Genderman roku 2023

Více informací naleznete na stránce www.genderman.cz nebo v naší tiskové zprávě.

 

 

Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví. Podpoř Istanbulskou úmluvu!

V rámci iniciativy Genderman organizujeme stejnojmenou soutěž, jejímž cílem je zviditelňovat muže, kteří se nejen nebojí rovnoprávnosti žen a mužů, ale veřejně ji podporují.   
 

Více informací na www.genderman.cz

Ke stažení

 

 

OTEVŘENÁ SPOLEČNOST ŽEN A MUŽŮ

Díky OPZ+ máme podporu na posílení kapacity naší organizace v oblasti podpory genderové rovnosti. Cílem je nejen posílit kompetence našich zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i stabilizovat činnosti ve strategické, komunikační, evaluační, finanční, advokační a znalostní rovině.

Více zde

 

GRASSROOTS MUŽI ADVOKÁTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

Česká společnost neřeší problém přetrvávající nerovnosti žen a mužů. Jednou z důležitých příčin problému jsou postoje většiny mužů, kteří zastávají důležité rozhodovací funkce.

Grassroots způsobem se zaměříme na vzorek mužů-politiků z komunální úrovně, dvaceti mužům pomůžeme problém nazřít a vlastní postoje reflektovat. Využijeme k tomu inovativní formu diskusních setkání a vytvoření vlastní inscenace dokumentárního divadla. Ve čtyřech obcích se to projeví konkrétními změnami.

Projekt podpořený z programu Active Citizens Funds realizujeme v letech 2022-24 pod názvem Grassroots muži advokáti rovnosti žen a mužů

 

 

MUŽI PROTI NÁSILÍ A ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

Je-li někdo vnímán jako méně hodnotný, mají ostatní i on sám tendenci neproblematizovat tolik příkoří, kterému je vystaven. A je-li dvojí standard chápání hodnoty mužů a žen vnímán jako normální, je tendence chápat disciplinaci, symbolické násilí a fyzické násilí uplatňované na ženy jako normální, přirozené či tradiční. Mnozí čeští muži, včetně těch v rozhodovacích pozicích si stále ještě mužství spojují s nadřazeností, přehlížejí a zpochybňují důvody, proč řešit agendu rovnosti žen a mužů, přitom současně většinově působí v rozhodovacích pozicích a bez nich nelze dosáhnout změn. Chybí politická vůle a leadership k prosazování agendy, je prováděna jen formálně, proto se snažíme zaměřovat jak na lokální politickou úroveň (Charta o rovnosti žen a mužů na úrovni obcí), tak na úrovni národní (Policy paper Muži a moc ve veřejné správě).

Předkládáme plán, jak učinit 20 mužů z vedení obcí senzitivnějších a aktivnějších. V advokační kampani postavené na policy paperu Muži a moc ve veřejné sféře, směřované na politiky celostátní úrovně, získáme 10 mužů, ambasadorů nenásilí a rovnosti. 

Pořádáme diskuzní setkání pro politiky/političky a odbornou veřejnost, kde diskutujeme příčiny a možnosti řešení nerovností žen a mužů na osobní i politické úrovni, zejména komunální.

Za osvětovou aktivitu jsme inovativně zvolili dokumentární divadlo, s prvky divadla utlačovaných Každá třetí žena, které uvedlo pražské A studio Rubín. Pokračujeme v udílení cen Genderman. Při realizaci klíčových projektových aktivit  zohledňujeme témata domácího a genderově podmíněného násilí a souvislosti genderových nerovností s genderově podmíněným násilím. Aktivity projektu jsou zaměřené na muže zákonodárce a politiky, na komunikaci argumentů a východisek policy paperu s cílem získat ambasadory mezi muži zákonodárci a dalšími politiky, a aby výkon agendy rovnosti žen a mužů dostával zpětnou vazbu z parlamentu a měl tam své zastánce.

Vyzýváme města a obce: Přidejte se k Evropské chartě za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích! 

 

Manažer projektu: Tomáš Pavlas, tomas.pavlas et osops.cz

 

Projekt Muži proti násilí a za rovnost žen a mužů byl podpořen v rámci programu Lidská práva Ministerstvem financí ČR z prostředků Norských fondů 2014-2021.


 

HLAS PROTI NÁSILÍ 

Jsme součástí koalice Hlas proti násilí a partnerem stejnojmenného projektu, jehož nositelem je Česká ženská lobby. 
Podílíme se na advokačních aktivitách za účelem prevence a potírání nežádoucích stereotypů a příčin genderově podmíněného násilí s cílem zvýšit povědomí veřejnosti a politiků/ček o problematice násilí na ženách a Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě).

 

Projekt Hlas proti násilí byl podpořen v rámci programu Lidská práva Ministerstvem financí ČR z prostředků Norských fondů 2014-2021

 

POSILOVNA SEBE(VĚDOMÍ) 

Podporujeme schopnost mladých žen postavit se různým formám manipulace, se kterou se setkávají ve škole, v práci i v mezilidských vztazích. 

Projekt pod názvem Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen
(62500-2021-005-0104 ) je podpořený Active Citizens Fund, realizace 2022 – 2023.


Nositel projektu: Fórum 50% 

Zkušenosti žen a mužů se liší a je nezbytné, aby ženy napříč různými společenskými skupinami byly veřejně aktivní a mohly konkrétní politiky ovlivňovat. Názorová rozmanitost (a zastoupení všech skupin obyvatelstva) vede k demokratičtejšímu a spravedlivějšímu politickému rozhodování. Projekt reaguje na nízkou občanskou angažovanost mladých žen ve strukturálně znevýhodněných regionech ČR. Cílem je na základě norského konceptu dominačních technik posílit kritické myšlení, zvýšit sebevědomí a sebeuvědomění vlastních schopností mladých žen a dodat jim motivaci a odvahu k občanské angažovanosti.


Realizace: duben 2022 – září 2023


Aktivity:

 • zážitkové vzdělávací "kempy" pro ženy ve věku 18–29 let Posilovna sebe(vědomí) 
 • reflexe vzdělání formou motivačních diářů
 • fokusní skupiny
 • síťovací setkání účastnic projektu
 • kampaň na Instagramu 
 • divadlo utlačovaných
 • posílení kapacit organizace


Donor

 

 

 

INKLUZE HROU

Reagujeme na zvyšující se nesnášenlivost v české společnosti a tendence rozdělovat společnost na
protichůdné tábory. Cíl je vzdělávání k větší inkluzivnosti a demokratické kultuře na čtyřech pražských
školách Připravíme, ověříme a evaluujeme ŠPMV. Inovací je využití zážitkové outdoorové hry Romeo
a Julie v Praze, kterou Otevřené společnost, o.p.s. úspěšně odpilotovala. Hra dokáže dětem zprostředkovat budování předsudků vůči odlišným lidem, součástí je také reflexivní část, která zážitky pedagogicky zpracovává.

Hlavním cílem projektu je s pomocí této inovativní outdoorové hry pomoci čtyřem vybraným
pražských školám (dvěma základním, dvěma střením školám) jejich nezastupitelnou roli v budování
demokratických postojů na základě inkluzivních přístupů naplnit.

Dílčí cíle vedoucí k dosažení hlavního cíle:

 • Zmapování prostředí školy z hlediska míry inkluzivního klima (analýza dokumentů, focus group, polostrukturované rozhovory, dotazníkové šetření) - analytická část
 • Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy (dále ŠPMV) zahrnujícího zážitkovou osvětovou hru Romeo a Julie z Holešovic - návrhová část
 • Realizace ŠPMV po dobu jednoho pololetí školního roku - ověřovací část
 • Evaluace naplňování ŠPMV, úpravy a doplnění ŠPMV - evaluační část

Více informací o projektu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002134

 

 

KDO TO TADY ŘÍDÍ?

V České republice máme v představenstvech státních firem jen 5% žen, veřejné firmy (státní, krajské, městské) jsou na tom hůře než firmy soukromé.

Přispíváme do debat kolem Akčního plánu Vlády ČR pro rovné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Prosazujeme, aby vzdělané, kvalifikované, schopné... ženy měly taky šanci řídit české firmy.

Podívejte se na naši genderovou mapu

www.genderovamapa.cz

Přečtěte si

 

 

Projekt JAK VYROVNAT ŠANCE ŽEN A MUŽŮ V ČR

Cílem projektu je přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve dvou
obcích. Naplníme dva podcíle:

1. Zahájení implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v Třebíči a Buštěhradu (partneři projektu).

2. Vytvoření fungujícího systému uplatňování gender mainstreamingu v

Třebíči a Buštěhradu.

 

V rámci projektu vznikly zatím tyto analýzy:

 

Mezinárodní konference

Otevřené město aneb Jak na rovnost žen a mužů

 

Veřejná setkání

 

Akční plány

 

Projekt FÉR PLATY FÉR PENZE

 

Víte, že...

Důchodkyně berou až o 40 % nižší
důchod než jejich muži?

Proto jsme přizvali čtyři evropské partnery do projektu, který monitoruje nerovné odměňování. Pídíme se po tom, jak moc se platové rozdíly v produktivním věku odrazí na našich důchodech ve stáří.

Uspořádali jsme mezinárodní konferenci k tématu rovnoměrného odměňování žen a mužů. Konala se v březnu 2016 v Praze.

Spustili jsme informační kampaň a vydali studii rozdílů v platech a penzích mezi muži a ženami.

 

 

Projekt JAK NA ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ANEB POZOR NA NEZAMÝŠLENÉ DŮSLEDKY

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování.
Více o projektu
 

 

V dubnu 2017 jsme absolvovali studijní cestu do Norska díky programu Dejme (že)nám šanci Nadace OSF a získali jsme tak nové tipy na přístup k rovnému odměňování.

Zaměstnavatelé, zaměstnankyně i zaměstnanci mají možnost se jimi inspirovat. 
V případě zájmu o téma nás neváhejte kontaktovat!

Více informací o projektu Studijní cesta do Norska

Tipněte si, kolikátá skončila ČR
v genderovém hodnocení zemí
podle Světového ekonomického fóra?

ČR je první v rovném přístupu ke vzdělání,
ale pokulháváme v ekonomické rovnosti.

JAK NA SEXISTICKOU REKLAMU

přečtěte si manuál pro posuzování sexistické reklamy, kde najdete i naše doporučení pro tvorbu reklamy

GENDER A VZDĚLÁVÁNÍ 

Vyučujícím na prvním stupni základních škol v Praze a Severních Čechách pomáháme férově přistupovat k romským a neromským holkám a klukům. Aby romské dívky už nemusely čelit diskriminaci na druhou.

V roce 2015 jsme zahájili v ČR první projekt zaměřený na gender a etnicitu ve školách ROVNOST 2.0

Gender a vzdělávání nás zajímá dlouhodobě, stáhněte si zdarma naše vydané publikace k následujícím tématům:

Další naše publikace najdete ke stažení zdarma v naší knihovně

Naše služby

Genderový audit pro firmy i úřady

Zjistíme, jestli ženy (nebo muži) ve vaší společnosti nečelí nějakým netušeným překážkám. Pomůžeme vám nastavit podmínky pro snažší sladění pracovního a rodinného života.

Test rovných příležitostí

Pomocí moderního nástroje vám pomůžeme zjistit stav rovných příležitostí ve firmě, instituci, organizaci.

Semináře a workshopy

Většina firem, které čelí žalobám, se do problému dostala z neznalosti. Seznámíme vás s novou antidiskriminační legislativou, jejíž principy by mělo znát vedení společnosti i zaměstnanci.

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy či požadavky...

Rádi Vám připravíme konkrétní nabídku. Napište nám na adresu: info@osops.cz

Také vám vadí nerovné podmínky pro muže a ženy?

Odborné provedení seminářů a workshopů v oblasti rovných příležitostí je garantováno Tomášem Pavlasem 

Tomáš Pavlas

Otevřená společnost

 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00
Mapa

ZA PODPORU DĚKUJEME

                     

PARTNEŘI PROJEKTŮ

   

V POSLEDNÍCH LETECH JSME SPOLUPRACOVALI

           ​    Nesehnutí  

JSME ČLENY